.

MANIFESTO A FAVOR DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES


"No habiendo aprendido a leer, no es posible aprender a estudiar"

Rubén Darío

 A sociedade contemporánea baséase na información como canle de acceso á construcción
do coñecemento e a escola debe contemplar entre os seus obxectivos a formación do seu alumnado
na recollida, selección recuperación, elaboración e transmisión da mesma.
A Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) e as disposicións que a desenvolven, conscientes desta realidade, recollen explícitamente nos diferentes currículos, contidos que abordan o manexo das diferentes fontes de información así como a formación lectora dos seus alumnos e alumnas. A biblioteca escolar ten un papel destacado nesta función, pero que se poida desenvolver ou non, pasa polo establecemento dunha concepción da biblioteca como centro de recursos multimedia que pon a disposición da comunidade educativa todo tipo de material independentemente do soporte no que se presente e aporta posibilidades para abordar o ensino dun xeito innovador.Entendida deste xeito, a biblioteca tería entre outras, as seguintes funcións:


Satisfacer as necesidades educativas, culturais, de ocio, formación e información de toda a comunidade escolar e aportar posibilidades para abordar o ensino dun xeito diferente, atendendo tamén ás necesidades de servicios e materiais específicos para aquelas persoas que non poidan empregar as canles ordinarias de acceso á información.


Crear e fomentar o gusto pola lectura de todo tipo de linguaxes e en todo tipo de soportes así como o hábito de uso das bibliotecas –escolares, municipais,...- e de calquera outro servicio de información.


Crear a necesidade de vivir informados, do xeito máis obxectivo posible, para poder exercer a nosa liberdade individual e como colectivo nunha sociedade democrática.


Formar e orientar na búsqueda, recuperación, análise, e elaboración da información. Trátase, en definitiva, de proporcionar estratexias para aprender a aprender, promovendo o pensamento crítico e a actitude reflexiva así como a expresión e a creatividade.


Actuar como elemento compensador das desigualdades de orixe social, potenciando o acceso aos recursos e á información daqueles nenos e nenas que non dispoñen dos mesmos no seu
entorno.
Evidentemente, desenvolver estas funcións só é factible se:


As bibliotecas escolares dispoñen dun marco lexislativo, que defina o seu lugar no marco educativo, e de políticas específicas que apoien o seu desenvolvemento.


Son consideradas como un departamento máis dos que integran a estructura organizativa do centro, con entidade e proxecto propios integrados nos documentos programáticos e de xestión do centro. Este departamento estaría integrado por un responsable –un docente con formación específica e permanente e por unha comisión na que estarían representados os diferentes departamentos, ciclos, niveis e áreas así como o alumnado e familias.

A administración educativa garantiza que o docente responsable da biblioteca teña, para desenvolver as súas función, o 50% do seu horario lectivo e complementario, con tendencia a unha
dedicación exclusiva.

Todo o material documental pasa pola biblioteca para o seu rexistro e catalogación independentemente do seu lugar de ubicación definitiva. Asimesmo, e en aras dunha maior racionalización e optimización dos recursos, toda compra de material didáctico de calquera
departamento debería ser aprobada pola Comisión da Biblioteca.
Conta cun fondo documental adecuado e actualizado así como con instalacións e equipamentos apropiados ás súas funcións, que aseguren o libre acceso aos fondos por parte dos usuarios. Isto supón a necesidade dunha dotación inicial pero tamén dunha dotación económica permanente que, segundo as recomendacións internacionais, debería supór, como mínimo o 10% do presuposto total do centro.

Dispón dun espacio axeitado e de fácil accesibilidade, nunca inferior ao 0,5% do espacio útil do centro educativo segundo as recomendacións da UNESCO de 1979.

O horario de apertura da biblioteca cobre, como mínimo, a xornada lectiva e, nos centros de ensino primario, as horas de denvolvemento de actividades extraescolares.

Como elo final, solicitamos que os gobernos, a través dos seus responsables políticos, elaboren estratexias, políticas e programáticas que permitan aplicar os enunciados do Manifesto da biblioteca escolar da UNESCO / IFLA.

Marzo de 2000


Copyright Agabel.net© 2001
Tódolos dereitos reservados