.

A LEXISLACIÓN DE GALICIA SOBRE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Lei 14/1989 (Sobre Bibliotecas)
Decreto 374/1996 (Regulamento de escolas e colexios)
Orde do 22 de xullo de 1997 (Aspectos de organización e funcionamento de diversos tipos de Centros)
Decreto 324/1996 (Regulamento orgánico de Institutos)

Orde do 1 de agosto de 1997
(Instruccións sobre o Regulamento anterior)
Decreto 7/1999 (Regulación dos Centros públicos non universitarios)

 

 

 


 


A Lei 14/1989 do 11 de outubro, de Bibliotecas (DOG do 24-X-89), no artigo 12 di:
1.- As bibliotecas escolares son parte integrante e fundamental das actividades pedagóxicas dos centros docentes.
2.- As Consellerías de Cultura e Deportes e de Educación e Ordenación Universitaria deberán establecer convenios de colaboración a fin de que as bibliotecas dos centros públicos de ensino non universitario poidan ser disfrutadas pola comunidade escolar.
3.- Para estes efectos terase en conta a autonomía de xestión dos Consellos Escolares."

 

O Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21-X-996) no seu artigo 75º di:
"O xefe do equipo de actividades complementarias e extraescolares terá, entre outras, as seguintes funcións:
(....) g) Organiza-la utilización da biblioteca do centro."

 

A Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, afirma que:
"2.1.9 Ó profesorado que non cubra as vintecinco horas lectivas, o director, oído o claustro, poderá asignarlle tarefas relacionadas con:
(...) -Dinamización e potenciación dos recursos didácticos: biblioteca escolar, medios audiovisuais e informáticos, laboratorio, etc."

 

O Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria (DOG do 9-VIII-1996) afirma
"Artigo 66º O xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares terá, entre outras, as seguintes funcións:
(...) h) Organiza-la utilización da biblioteca do instituto".

 

A Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG do 2-IX-1997) afirma:
"21. O programa anual de actividades complementarias e extraescolares incluirá as relacións secuenciadas e temporalizadas de:
(...) Ademais incluirá:
e) A organización, o funcionamento e o horario da biblioteca do instituto".

"55. Ademais do xefe de departamento, (...), formarán parte do departamento de actividades complementarias e extraescolares, se existe no instituto, o profesorado encargado da biblioteca..."

"Servicio de biblioteca e documentación.
69. En tódolos institutos a dirección deberá designar un profesor, preferentemente de entre os que manifesten o seu interese, que se encargue da xestión da biblioteca e dos recursos documentais. O dito profesor integrarase no departamento de actividades complementarias e extraescolares e desempeñará as seguintes funcións:
a) Asegura-la organización, mantemento e axeitada utilización dos recursos documentais e da biblioteca do centro.
b) Atende-los alumnos que utilicen a biblioteca, coa axuda dos profesores que teñan asignadas horas de atención a ela, facilitándolle-lo acceso ás diferentes fontes de información e orientándoos sobre a súa utilización.
c) Difundir, entre os profesores e os alumnos, información administrativa, pedagóxica e cultural.
d) Colaborar na promoción da lectura como medio de información, entremento e lecer.
e) Recolle-las propostas e trasladalas a dirección de compra de novos materiais e fondos para a biblioteca.
f) Calquera outra que se poida establecer no regulamento de réxime interior do centro."

84. (...) O profesor encargado do servicio de biblioteca e de documentación destinará tódalas horas complementarias, excepto a de reunión de seminario, para tal fin. En consecuencia non se lle asignará ningún grupo de titoría nin horas de garda fóra da biblioteca."

 

O Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias (DOG 26-I-1999) di:
Artigo 46º Funcións do xefe do equipo de actividades extraescolares e complementarias.
Terá, entre outras, as seguintes funcións:
(...) h) Organiza-la utilización da biblioteca do centro."


Copyright Agabel.net© 2001
Tódolos dereitos reservados